Pravilno izveden postopek zamenjave upravnika

zamenjava upravnikaRado se dogodi, da lastniki in najemniki stanovanj v večstanovanjski stavbi niso povsem zadovoljni z uslugami in storitvami podjetja, katero skrbi za celovito upravljanje njihovega objekta. Razlogov za nezadovoljstvo je lahko več, med drugim so stanovalci lahko nezadovoljni z delitvijo stroškov, končnimi obračuni, hišnim redom ali pa z načrtom za vzdrževalna dela. Pri tem pa vendarle niso tako nemočni, saj lahko s petdeset odstotnim soglasjem vseh etažnih lastnikov izglasujejo in odločajo o imenovanju novega upravitelja. Prav toliko odstotkov potrebujejo tudi za imenovanje in razrešitev nadzornega odbora. Zamenjava upravnika predstavlja postopek, katerega morajo etažni lastniki izpeljati pravilno.

Pri menjavi upravitelja je potrebno poznati zakone in pravilnike
Da pri tem ne bi imeli težav, se je potrebno sklicevati na Stanovanjski zakon in Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb. V kolikor bi se težave le pojavile, pa se je dobro obrniti na Zvezo potrošnikov Slovenije, saj so tamkajšnji svetovalci seznanjeni s primeri v praksi. Še posebej je kočljiv zaplet, kadar etažni lastniki pogodbo enostransko odpovejo zaradi kršenja določb v pogodbi. Tedaj morajo kršitve tudi dokazovati, največkrat se takšni primeri končajo na pristojnem sodišču. V kolikor bi upravitelj stavbe kršil pomembna določila iz sklenjene pogodbe o opravljanju upravniških storitev, tedaj imajo lastniki stanovanj možnost, da pogodbo prekličejo oziroma od nje odstopijo, pri tem pa jim ni potrebno upoštevati tri mesečnega odpovednega roka.

Vročitev odpovedi pogodbe o opravljanju upravniških storitev
Etažni lastniki lahko prekinejo pogodbo z zdajšnjim upraviteljem in pri tem odstopijo od pogodbe v kateri so predhodno opredelili vse podrobnosti v zvezi z opravljanjem storitev v sklopu upravljanja večstanovanjskih stavb. Sklep o razrešitvi in premeni sprejmejo na odboru etažnih lastnikov, kjer podpišejo ustrezno dokumentacijo, ki se nanaša na odločbo o zamenjavi upravnika. Na voljo imajo tri mesece časa, da poiščejo novega upravitelja. V tem prehodnem času pa razrešeni upravitelj še vedno opravlja svoje naloge. Za datum vročitve odpovedi se šteje datum prejetja priporočene pošte s povratnico, ki je naslovljena na nekdanjega upravitelja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *